web templates free download

                               Kurumsal Yönetim ve Denetim

Adı Soyadı                        Görevi Görev.                   Başlangıç Tarihi            Bitiş Tarihi
Vedat KARCI                    Başkan                              21/05/2017                    21/05/2018
Levend TUNÇLAR          Üye                                     21/05/2017                    21/05/2018
Nazik TAŞKIN                  Üye(YIB Yöneticisi)         21/05/2017                    21/05/2018

Adı Soyadı                       Görevi Görev.                     Başlangıç Tarihi             Bitiş Tarihi   
Murat YILDIRIM            Başkan                                21/05/2017                     21/05/2018
Vedat KARCI                 Üye                                       21/05/2017                     21/05/2018

Kurumsal Yönetim İlkeleri Raporu İçin  >>> TIKLAYINIZ  <<<

Mobirise

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu

1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

Birko Birleşik Koyunlulular Mens.Tic.ve San.A.Ş.bu beyanında ilkelere ilişkin uyum derecesi ve bu konuda yapılan çalışmalarına ilişkin açıklamalara yer vermektedir. Birko A.Ş. yatırımcılarına olan sorumluluğunun bilincinde olarak faaliyet alanı dahilinde her aşamada saydamlık, eşitlik, sorumluluk ve hesap verebilirlik ilkeleri çerçevesinde kalmayı kabul etmiştir. Şirketimiz Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum konusunda kendi bünyesinde “Kurumsal Yönetim” mekanizmaları 2008 faaliyet döneminden başlayarak oluşturulmuş ve bu mekanizmaların şirket üst yönetimi ve tüm çalışanlar tarafından benimsenmesi sağlanmıştır.Bağımsız yönetim kurulu üyelikleri, yönetim kurulu toplantı sistematiği ve düzeni, mevcut komitelerin işleyişi, genel kurula ilişkin düzenlemeler, gibi konularda Sermaye Piyasası Kurulu’nun düzenlemeleri esas alınmış ve bu kapsamda esas sözleşmede yeni ve ilave hükümler yer almıştır. Bu sayede şirket içinde kurulmuş olan mekanizmaların sürekliliği korunmaktadır. Yönetim Kurulumuza atanan iki bağımsız üye ve teşekkül ettirilen komite başkanları olarak atanan bağımsız üye kurumsal yönetim ilkelerine uyum kapsamında atılan adımlarımızdandır. Ayrıca, yönetim kurulu toplantılarının belirlenmiş bir düzen içinde yapılarak, alınan kararların gerektiğinde kamuya duyurulması, saklanarak, arşivlenmesi, talep durumunda yönetim kurulu üyeleri ve şirket yönetiminin bu bilgilere kolayca erişimi sağlanmıştır. Yönetim kurulu üyelerinin yer aldığı; Kurumsal Yönetim Komitesi, Aday Gösterme Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi, Ücret Komitesi teşekkül ettirilerek, işleyiş esasları oluşturulmuştur. Şirketimiz tüm menfaat sahiplerinin ve paydaşlarımızın adil, eşit ve mümkün olduğunca hızlı olarak bilgiye ulaşabilmelerini temin amacıyla kamuyu aydınlatma platformunu, Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun elektronik ortamda hizmet veren platformunu ve kendi internet sitesini aktif olarak kullanmakta ve güncellemeleri yapmaktadır. Hedefimiz başta pay sahiplerimiz olmak üzere tüm kamuoyunu, şirketimiz faaliyetleri ve yatırımcıların yatırım kararlarını belirleyebilmelerini teminen en üst düzeyde bilgilendirebilmektir. Sonuç olarak, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan prensiplerin uygulanması konusunda şirketimiz azami gayret sarf etmektedir.Uygulanan hususlarla ilgili hiçbir çıkar çatışması meydana gelmemiştir.

BÖLÜM I – PAY SAHİPLERİ

2. Yatırımcı İlişkileri Bölümü :

Sermaye Piyasası Kanunu’na tabi olan Anonim Ortaklıkların Uyacakları Esaslar Hakkındaki Tebliği'nin II.17.1 4.Bölümünün 11.maddesi hükmü gereği “Payları borsada işlem gören ortaklıklarda pay sahipliği haklarının kullanılması konusunda faaliyet gösteren, yönetim kuruluna raporlama yapan ve yönetim kurulu ile pay sahipleri arasındaki iletişimi sağlayan pay sahipleri ile ilişkiler birimi oluşturulmuştur. 2016 Ocak ayında Yatırımcı İlişkiler Birim Yöneticiliğine, İleri Düzey ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı Sahibi Sn.Nazik Taşkın atanmıştır ve birim aşağıda belirtilen görevleri dahilinde faaliyetlerini yürütmektedir:

a) Pay sahiplerine ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlamak,

b) Şirket ile ilgili kamuya açıklanmamış, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere, pay sahiplerinin şirket ile ilgili yazılı bilgi taleplerini yanıtlamak,

c) Genel kurul toplantısının yürürlükteki mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer şirket içi düzenlemelere uygun olarak yapılmasını sağlamak,

ç) Genel kurul toplantısında, pay sahiplerinin yararlanabileceği dokümanları hazırlamak,

d) Oylama sonuçlarının kaydının tutulmasını ve sonuçlarla ilgili raporların pay sahiplerine yollanmasını sağlamak,

e) Mevzuat ve şirketin bilgilendirme politikası dahil, kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu gözetmek ve izlemek.

f)IMKB ve SPK ile ilgili koordinasyonu sağlamak da dahil, kamuyu aydınlatmakla ilgili her türlü hususun takibini ve koordinasyonunu yapmak,
g)Web sitesinin yatırımcılarla ilişkiler bölümünü yasal yükümlülükler çerçevesinde tasarımını yaparak bilgilerin güncel olmasını sağlamak.

Yatırımcı İlişkileri Bölümü İletişim Bilgileri:

Adı Soyadı : Nazik TAŞKIN - Yönetici

Adı Soyadı : Hayrettin YENEL - Yön. Yard.

Telefon : 0.388.225.00.00 10 Hat

Faks : 0.388.225.00.10-11

E-posta : borsal@birko.com.tr

Dönem içerisinde Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından sözlü yapılan başvurular cevaplanmıştır.

3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı :

Dönem içerisinde pay sahipleri tarafından şirketimizden bilgi talebinde bulunulmuş, genel olarak, hisse senetlerinin değişimi, kaydileştirilmesi ile bedelsiz pay haklarının kullanımı, kamuya açıklanan mali tablo bilgilerinin analizlerine yönelik sorular yöneltilmiştir.

Elektronik ortam etkin bir duyuru biçimi olarak kullanılmaktadır. Kamuya açıklanan durumlar ve mali tablolar elektronik imzalı olarak İMKB-Kamuoyu Aydınlatma Platformu aracılığıyla duyurulmaktadır. Şirketimiz internet sitesinde www.birko.com.tr’de yatırımcıların bilgilendirilmesi amacıyla; ticaret ve sanayi sicil bilgileri, ortaklık yapısı, yönetim kurulu, ana sözleşme, yıllık faaliyet raporları, özel durum açıklamalarına erişim link adresleri, kurumsal yönetim ilkeleri uyum raporları, genel kurullara katılım cetvelleri ve toplantı tutanakları, genel kurullar için vekâletname örnekleri, açıklanmış periyodik mali tablolar ve ekleri gibi diğer dökümanlar yer almaktadır. Şirketimiz ana sözleşmesinde ayrıca özel denetçi atanması talebi bireysel bir hak olarak düzenlenmemiş olup Eylül 2015 Döneminde bu yönde bir talep olmamıştır. Grup Türk Ticaret Kanunu, Vergi Kanunları ve Sermaye Piyasası Kanunu düzenlemeleri dahilinde bağımsız denetim şirketinin ve kanunlar çerçevesinde yetkilendirilmiş kamu kurum ve kuruluşlarının denetimlerine açıktır. Dönem içinde sermayemizi temsil eden pay sahiplerinin şirketten yazılı bilgi talepleri olmamıştır. Şirketimizle ilgili istenen diğer konulardaki bilgiler ivedilik durumuna göre en kısa zamanda cevaplanarak gönderilmiştir.

4. Genel Kurul Bilgileri

21.05.2017 tarihli olağan genel kurul toplantısına ortaklarımızın % 29,20’lik kısmı iştirak etmiştir. 2013 Dönemi Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısında gündem maddeleri görüşülmüş, UFRS’ye uygun olarak SPK Seri II-14.1 Sayılı Tebliğe göre hazırlanan konsolide mali tablolar ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu bağlamında yer alan diğer hususlar görüşülmüştür. BD Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. 2014 Dönemi bağımsız denetim şirketi olarak genel kurul tarafından seçilmiştir, kâr dağıtımı yapılamaması konusu müzakere edilmiş, yapılan bağışlar genel kurulun bilgisine sunulmuş, Şirket TRİ durumu, üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları ve şirket bilgilendirme politikası konularında genel kurul bilgilendirilmiştir.Şirket aktifinde kayıtlı 458/3,6 ve 7 no’lu parsellerin değerlendirilebilmesi için yönetim kuruluna yetki verilmiştir.

2014 Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı 15 Mayıs 2015 tarihli Yönetim Kurulu Kararı gereğince 14 Haziran 2015 tarihinde yapılmıştır. Toplantılara davet ana sözleşme ve mevzuat hükümlerine uygun olarak yapılmıştır. Davet hem yazılı medya hem de elektronik ortamda yapılmıştır. Genel Kurul ile ilgili Yönetim Kurulu Kararı ve toplantı gündemi TTSG, mahalli gazete ve 18 Mayıs 2014 tarihinde www.kap.gov.tr adresinde kamuoyuna duyurulmuştur. Genel Kurullara ait her türlü doküman ve faaliyet raporları pay sahiplerinin erişim ve kullanımına gerek basılı gerekse elektronik ortamda www.birko.com.tr internet adresinde açık tutulmaktadır. Genel kurul toplantılarımıza dileyen herkes gözlemci olarak katılabilmektedir. Oy kullanma hakkı mevzuat hükümleri doğrultusunda verilmekte olup, şirketimiz hissedarı olduğu Merkezi Kayıt Kuruluşu’ndan alınacak listede yer alan kişiler kimlik belgelerini göstermek suretiyle, kendilerini vekil ile temsil ettirmek isteyenler ise noter onaylı vekâletname yada vekâletnameye imza sirkülerini ekleyerek oylarını kullanabilmektedirler. Genel kurulda pay sahipleri diledikleri an soru sorma haklarını kullanabilir, görüş ve önerilerini kısıtlama olmaksızın sunabilirler. Divan heyeti ve ilgili bölüm yöneticilerince bu sorular cevaplanır.

Genel kurul’a ilişkin toplantı tutanakları toplantıyı takiben şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemelerine açık bulundurulmuş ve TTSG’de ve www.kap.gov.tr ile şirketin internet sitesinde kamuoyu ile paylaşılmıştır.

5. Oy Hakları ve Azınlık Hakları :

Şirketimizde pay sahiplerinin hiçbir imtiyaz hakkı bulunmamaktadır.

Şirket Ana Sözleşmesinin Oy başlıklı 19. maddesi 27 Haziran 2004 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurulu’nda tadil edilerek oyların birikimli olarak kullanılması konusunda karar alınmış olup mevcut uygulama aşağıdaki şekildedir:

‘’Yönetim ve Denetim Kurulu üye seçimlerinde, mevzuatta öngörülen şartlara uymak kaydı ile oy hakkı olan tüm pay sahiplerinin, oylarını bir veya birden fazla aday için birikimli olarak kullanabilmeleri mümkündür. Birikimli oy kullanımında Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur.’’

Yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sihri yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi hususu 14 Haziran 2015 tarihli yıllık olağan genel kurulda onaya sunulmuş ve kabul edilmiştir.

6. Kâr Dağıtım Politikası ve Kâr Dağıtım Zamanı :

Şirket 2014 Yılına ilişkin faaliyetlerini, SPK’nın Seri II-14.1.Sayılı Tebliği Esaslarına göre düzenlenmiş yıllık bilançosunda görüleceği gibi 8.063.492 TL zararla kapatmış ve yönetim kurulu önerisi doğrultusunda dönem zararının geçmiş yıl zararlarına eklenmesi oybirliği ile kabul edilmiştir.

Esas Sözleşme’ye bağlı olarak kamuya açıklanmış bir kâr dağıtım politikası grubun 2008 ve sonraki dönemlerde oluşan geçmiş yıl zararları nedeniyle oluşturulmamıştır. Kâr dağıtımı Şirket Esas Sözleşmesinin ‘’Kârın Taksimi‘’ başlıklı 26.Maddesi dikkate alınarak Türk Ticaret Kanunu (TTK), Sermaye Piyasası Kanunu (SPK) ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun yayımladığı mevzuat, düzenleme ve kararları, Vergi Usul Kanunu (VUK), Kurumlar Vergisi Kanunu (KVK), Gelir Vergisi Kanunu (GVK) ve ilgili diğer yasal mevzuat ile Esas Sözleşmemizin ilgili hükümlerini dikkate alarak belirlenmektedir. Şirketimiz Esas Sözleşmesi’nde kar payları veya kar dağıtımına ilişkin herhangi bir imtiyaz yoktur.

7. Payların Devri :

Şirket ana sözleşmesinde payların devrini kısıtlayan herhangi bir hüküm yoktur.

Pay sahiplerince şirketimize başvuru yapılmak suretiyle güncelleştirilmemiş ve kaydileştirilmemiş hisse senetlerinin malikleri ancak, kaydileştirme sürecinin tamamlanması halinde genel kurullara iştirak edebileceklerdir.

BÖLÜM II – KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

8. Şirket Bilgilendirme Politikası :

SPK Mevzuatı gereği şirket, dönemsel faaliyet sonuçlarına ilişkin mali tablolar, raporlar ve kamuya açıklanması gereken özel durumları SPK mevzuatına uygun olarak ve sürelerinde BIST aracılığı ile “Kamu Aydınlatma Platformu” www.kap.gov.tr üzerinden düzenli olarak kamuya açıklamaktadır. 2009 yılından itibaren bilgilendirmeler www.birko.com.tr adresli internet sayfasından da kamuya duyurulmuştur.

2015 Eylül Döneminde 18 adet özel durum açıklaması 30 adet diğer açıklama yapılmıştır.

Şirketimize ait bilgiler Muhasebe Müdürü Ömer KÜP, İç Ticaret Müdürü Danyal ATEŞ ve Yatırımcı İlişkileri Bölölümü Yöneticisi Nazik Taşkın ve Yöneticisi Yardımcısı Hayrettin YENEL’in bilgisi ve sorumluluğu dahilinde kamuoyuna açıklanmaktadır.

9. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği :

Şirketimizin internet adresi www.birko.com.tr’ dır. Sitemizde SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri II. Bölüm, Madde 1.11.5’te sayılan hususların tamamı yerine getirilmiştir.

Web sitemiz; şirketimiz hakkında genel bilgileri, ürünlerimizin tanıtımı, kullanım bilgileri, teknik özellikleri,şirket iletişim bilgilerini ve yatırımcılar için Kamu Aydınlatma Platformu’nda ilan edilmiş mali tablolar ve özel durum açıklamalarını içermektedir.

10. Faaliyet Raporu:

Faaliyet raporlarında Kurumsal Yönetim İlkelerinde sayılan bilgilere yer verilmektedir. Her 3 ayda bir mali tablolar ile birlikte yönetim kurulu faaliyet raporu kamuoyunun bilgisine sunulmakta dönem sonunda ise yıllık faaliyet raporu daha kapsamlı bilgileri içerecek şekilde mevzuata uygun olarak hazırlanmaktadır.

BÖLÜM III – MENFAAT SAHİPLERİ

11. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi :

Şirket çalışanları, müşteriler, satıcılar, sendikalar, sivil toplum kuruluşları, devlet, potansiyel yatırımcılar gibi menfaat sahiplerine, SPK mevzuatı gereğince kamuya açıklanan mali tablo ve raporlarda yer alan bilgilere ek olarak kendilerini ilgilendiren konularda bilgi talep etmeleri halinde (henüz kamuya açıklanmamış bilgiler saklı kalmak koşuluyla) bilgi talepleri değerlendirilerek cevaplandırılmaktadır. Bilgilendirme aracı olarak e-mail ve posta (yazılı) kullanılmaktadır.

Şirket çalışanları uzmanlık alanları ve ilgili oldukları alanlara göre düzenlenen toplantılar, çeşitli eğitim programları ile bilgilendirilmektedir. Ayrıca faal olarak, yoğun bir şekilde ticari iş ilişkisi içinde olduğumuz banka ve finans kurumlarının ilgili yöneticileri ile de belirli dönemlerde bir araya gelinmektedir.Mevzuata uygun olmayan yada etik olmayan durumlar için Kurumsal Yönetim ve Denetim Komitelerine başvuru hakları bulunmaktadır.

12. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı :

Menfaat sahiplerinden çalışanlar öneri sistemleri aracıyla, tedarikçi ve müşteriler ise ortak yürütülen ticari organizasyonlar ile şirket yönetiminde fikirlerde pay sahibi olabilmektedirler. Bu imkânlar haricinde menfaat sahiplerinin yönetime katılımı konusunda şirkette oluşturulmuş sürekli bir model bulunmamaktadır.

Çalışanların yönetime katılımı-öneri sistemi; yıllık hedef belirleme ve performans değerlendirilmesi toplantıları yapılarak şirketle ilgili olan her konuda iyileştirme ve geliştirmeye yönelik önerileri sunmakta ve uygun bulunan öneriler uygulamaya konulmaktadır.

13. İnsan Kaynakları Politikası :

Şirketimizin Personel Yönetmenliği adı altında yazılı insan kaynakları politikası bulunmaktadır. Şirketimizin, sektörün başarısında ve gelişmesinde önemli rol oynamaktadır.

Birko A.Ş. çalışanlarına, başta eğitim olmak üzere, verimli çalışma için gerekli olan donanım sağlamaya ve geliştirmeye özel önem verir, çalışanları en önemli sermayesi olarak görür.

Şirketimizin mevcut olan insan kaynakları uygulamaları; yüksek performans kültürü oluşturmayı, organizasyonun tüm kademelerinde gerekli yetkinlik ve becerilerin gelişimini sağlamayı, doğru potansiyeli doğru göreve yerleştirmeyi, ayrıcalıklı bir şirket olmayı hedeflemektedir. Şirket üst yönetimi ile çalışanlar arasındaki idari ilişkiler, genel müdürlüğün gözetim ve koordinesi ile İnsan Kaynakları Müdürlüğünce yürütülür. Birko A.Ş.’de işe alımlar ve terfiler, Yönetim Kurulu Kararı ile gerçekleşir.

Şirketimizin sendikalı çalışanlarımız ile ilişkiler sendika temsilcileri aracılığı ile yürütülmektedir. Beyaz yakalı personel ile ilişkileri yürütmek üzere temsilci atanmamıştır.

Şirketimizde 2015 Eylül Dönemi ve öncesinde çalışanlardan ayrımcılık konusunda gelen bir şikayet olmamıştır.

14. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk :

Birko A.Ş. müşterilerine, çalışanlarına ve topluma karşı sosyal sorumluluklarının bilincindedir ve bu sorumlulukları en iyi şekilde yerine getirme çabasındadır. Şirketimiz sosyal sorumluluk kapsamında üstüne düşen görevlerini organizasyon komitelerine ve ilgili kurumlara yaptığı bağışlarla yerine getirmektedir.

Etik kurallar oluşturulmamıştır. Şirket faaliyetlerini her türlü yasal mevzuat, Esas Sözleşme ve toplumsal değer yargılarına uygun olarak yürütmektedir. Değerlerimiz: Güvenilirlik, adaletlilik, müşteri ve kalite odaklılık, rekabetçilik, çevreye ve insana saygı, sorumluluk bilinci, şeffaflık ve katılımcılıktır.

Çevreye olan duyarlılığımız nedeniyle arıtma tesisi sürekli olarak çalışır durumdadır. İşyeri sağlık birimizde kullanılan tıbbi atıklar özel bir firma ile anlaşılarak kendilerine teslim edilmektedir, Plastik, atık yağ vs. gibi atıklar yetkili özel firmalara teslim edilmekte ve çevre müdürlüğüne aylık rapor edilmektedir. Çevre konusu ile ilgili aleyhimize açılmış bir dava bulunmamaktadır.

BÖLÜM IV – YÖNETİM KURULU

15. Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu :

Şirket Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu, Esas Sözleşme ve SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak iki yıllık süre için seçilen 7 üyeden oluşmaktadır. Süreleri biten üyeler yeniden seçilebilir. Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretin miktarını genel kurul tayin eder.

14.06.2015 tarihli olağan genel kurul tarafından SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliğine uygun olarak 2 adet bağımsız üye seçmiştir.

Bağımsız üyelerin bağımsızlığını ortadan kaldıran herhangi bir durum meydana gelmemiş olup, yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında başka görevler almasına yönelik olarak oluşturulmuş kural ya da sınırlandırmalar bulunmamakla beraber şirket bünyesindeki görevlerinin zaman ve odaklanma anlamında aksamaması esastır.

16. Yönetim Kurulu Faaliyet Esasları :

Şirketimizde 2015 Eylül Döneminde 30 adet yönetim kurulu toplantısı gerçekleştirilmiştir. Yönetim kurulu, şirket işlerinin lüzumuna göre yönetim kurulu başkanının daveti veya yönetim kurulu üyeleri gerekçe göstererek başkandan yönetim kurulunu toplantıya çağırmasını isteyebilirler. Yönetim kurulu esas sözleşmeye göre yarıdan bir fazlasının katılımıyla toplanır ve kararlar katılanların çoğunluğu ile alınır.

Yönetim kurulunun ayda en az bir defa toplantı yapması mecburidir. Toplantılar şirket merkezinde veya lüzum görülen hallerde başka bir yerde veya şehirde toplanmayı kararlaştırabilirler. Yönetim kurulu toplantılarının gündemi yönetim kurulu başkanının mevcut yönetim kurulu üyeleri ve genel müdür ile görüşmesi sonucu oluşturulmaktadır.

2015 Ocak-Eylül Döneminde yapılan toplantılarda yönetim kurulu üyeleri tarafından alınan kararlar aleyhine farklı görüş açıklanmamıştır. SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin IV. Bölümü’nün 2.17.4’üncü maddesinde yer alan konulara ilişkin kararlar toplantısının sona ermesinden hemen sonra kamuya açıklanmaktadır.

17. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı :

14 Haziran 2015 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı sonrasında Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum amacıyla, Kurumsal Yönetim Komitesi, Kurumsal Denetim Komitesi seçilmiş ve Risk Yönetim Komitesi seçilmiş ve çalışma esasları belirlenmiştir. Aday Belirleme ve Ücret Komitesi’nin görevleri Kurumsal Yönetim Komitesi’ne bırakılmıştır. Risk Yönetim Komitesi Çalışma Esasları belirlenmiştir.

Kurumsal Denetim Komitesi bağımsız üyeler Sn. Murat YILDIRIM (Başkan) ile Sn. Vedat KÂRCI (Üye) olarak seçilmişlerdir.

Kurumsal Yönetim Komitesi bağımsız üye Sn. Vedat KÂRCI (Başkan) ve Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi Sn. Levent TUNÇLAR’dan (Üye) oluşmuştur.

Riskin Erken Saptanması Komitesi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sn. Kemal SELVİ (Başkan) ve Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Sn. Vedat KÂRCI’dan (Üye) oluşmaktadır.

18. Riks Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması :

Risk yönetimi Yönetim Kurulu Başkanı - Genel Müdür koordinesi ile yapılmaktadır. İç kontrol mekanizması ise sözleşmelerin konusu ve işin özelliğine göre bahsi geçen birimlerimiz ve hukuk müşavirliğimiz ile yeminli mali müşavirliğimizin kontrolünden geçirilmesi sonucunda imzalanmaktadır. Şirketimiz faaliyetini yürütürken bilgisayar programı üzerinde oluşturduğu “Oto kontrol” uygulamaları, müşteri ve satıcılarla yapılan mutabakatlar, yönetime sunulan periyodik raporlar ile iç kontrolü sağlamakta ve riskleri önlemektedir.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri arasından seçilen Denetimden Sorumlu Komite düzenli olarak bir araya gelerek şirketin bağımsız denetime tabi olan ve olmayan mali tablo ve raporlarını kontrol etmekte, bilanço ve kar-zarar hesaplarını incelemekte, SPK tarafından belirlenen muhasebe ilke ve standartlarına uygunluğunu denetlemekte ve Yönetim Kurulu’na rapor etmektedir.

Riskin Erken Teşhisi Komitesi (Kurumsal Yönetim Komitesi) her türlü riskin tespiti, değerlendirilmesi, raporlanması ve yönetilmesinin etkin bir şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla stratejik, operasyonel ve finansal bütün unsurlar dikkate alınarak dönemsel olarak Yönetim Kurulu’na sunmaktadır.

19. Şirketin Stratejik Hedefleri :

Misyonumuz: Birko A.Ş. kuruluşundan bu yana aldığımız tecrübe ile şirketimizin tüm faaliyet alanlarında müşterilerimizin sürekli gelişen ve değişen talep ve beklentilerini karşılamak üzere gelişmeyi sürekli kılmak, yurt içinde olduğu kadar yurt dışında da rekabet üstünlüğü sağlayarak güvenli hizmet vermek, ekonomide ve pazarda oluşan değişimler paralelinde kendisini sürekli yenilemek ve performansını geliştirmek, yükümlülüklerini yerine getirmek, çalışanlarına değer vermek, bireysel yeteneklerin ve takım çalışmasının özendirildiği açık, adaletli, güvenilir ve iyi bir şirket olmasıdır.

Vizyonumuz: 1975 yılından bu yana tüm faaliyet alanlarımızda elde ettiğimiz başarılı konumumuzu devam ettirmek suretiyle, yeni teknolojik gelişmelere süratle adapte olarak hizmet ettiğimiz sektörde akla gelen ilk güvenilir marka olmaktır.

20. Mali Haklar :

Şirketimizin yönetim kurulu üyelerine genel kurul’da ortakların kararı ile belirlenen huzur hakkı ve toplantı giderleri dışında herhangi bir ücret ödemesi yapılmamaktadır. 2015 Eylül Döneminde 173.081 TL huzur hakkı ve 15.919 TL toplantı gideri yapılmıştır. Şirket herhangi bir yönetim kurulu üyesine ve yöneticilerine borç veya lehine kefalet gibi teminatlar vermemiş, kredi ve üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullandırmamıştır. Grup ücretlendirme politikasını internet sitesinde açıklamaktadır. Genel Müdür ve üst düzey yöneticilerimize sektör ortalamaları ve pazar koşullarına uygun olarak belirlenmiş baz maaşların yanı sıra pozisyonlarına göre belirlenmiş özelliklerde şirket aracı, mobil iletişim araçları tahsis edilmektedir.

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ
Adı Soyadı                  Görevi Görev.        Başlangıç Tarihi       Bitiş Tarihi 
Vedat KARCI                 Başkan                    21/05/2017                 21/05/2018 
Levend TUNÇLAR         Üye                         21/05/2017                 21/05/2018 
Nazik TAŞKIN Üye         (YIB Yöneticisi)       21/05/2017                 21/05/2018

KURUMSAL DENETİM KOMİTESİ
Adı Soyadı                     Görevi                  Başlangıç Tarihi        Bitiş Tarihi 
Murat YILDIRIM              Başkan                   21/05/2017                21/05/2018
Vedat KARCI                    Üye                       21/05/2017                21/05/2018

BİRKO
Birleşik Koyunlulular Mensucat Ticaret ve Sanayi A.Ş